Parenteel van Pybe Johanneszoon SJOLLEMA


 
I.1    Pybe Johanneszoon SJOLLEMA, Sajetbreider, geboren ca 1571 te Leeuwarden. Vader Johannes Sjollema, Moeder Eernstdr.
Overleden ca 1638 te Leeuwarden. Overleden tussen 1638 en 1649. De familienaam is ontleend aan het breiden, dat door deze familie is uitgevonden, hetwelk toen "sjollen" werd genoemd. Zij werd toendertijd door de regering met een wapen vereerd, bestaande uit een gebreide handschoen, een ploeg breidspriemen en kluwen breidsgaren, daaronder een gebreide slaapmuts op een geel veld aan de rechterkant, en aan de andere kant een halve arend op een blauw veld. (info: Claas Piers Sjollema)
Geboren ca 1550, trouwde voor 1594 (Bron: Leeuwarden)
Hypotheekboek Leeuwarden 3 juni 1615: Pibo Joannesz schuldbekentenis aan Pieter Jansz en Jancke Wygersdr ad 63 car.glds voor de koop van geleverde laken en andere gehaalde waren ten profijte van zijn zoon Joannes Pibonis, student te Franeker. Idem 5 december 1614: Pybe Johannes schuldbekentenis ad 50 gglds, die hij op 25 oktober 1608 al had ontvangen, aan Willem van Velsen en Eene Tuara. Hij woonde in - en was eigenaar van huis in de Slotmakersstraat te Leeuwarden. Dit bestond uit een winkel, een kelder zijnde een keuken, een kelderskamer, twee bovenkamers een zolder en een lege plaats, met 'back, put en gemack' (zie latere verkoopakte waarin het huis wordt verkocht aan Andries Brunia in 1695. Civiele sententiebk Hof van Friesland 13 maart 1638, nr.25: Pybe Johannesz, burger binnen Leeuwarden, ca. Sibe Hesselz cum soc.: Pybe Johannes bestrijdt hierin Sybe Hessels, als curator over Douwe Eesses, de erfenis van zijn oom Eeclke Riencks,; vgl Memorieboek CCCI Hof van Friesland 28.11.1637.
Sajet=wol, meestal wel gekaard, maar niet gekamd. (Bron: G.P. de Vries).
Gehuwd 1590 te Leeuwarden met Auck BOUTSDR. Geboren ca 1566, overleden ca 1615.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pybeszoon SJOLLEMA (ZYOLLEMA), geboren ca 1595 te Leeuwarden, overleden.
   2.  Pieter Pypeszoon (Zyollema) (zie II.2).
   3.  Rinske Pybesdochter, geboren ca 1602 te Leeuwarden, overleden.

II.2    Pieter Pypeszoon SJOLLEMA (Zyollema), Schoolmeester, dorpsrechter, geboren 1601 te Leeuwarden, overleden ca 1685 te Menaldum. Noemde zich en telkende blijkens het kerkeboek van Menaldum van 1665 en later: Mr Petrus Pibonius Zyollema. Schoolmeester, notaris, ontvanger, dooprechter, kerkvoogd, diaken, organist. Overleden tussen 1684 en 18 januarie 1686. Pieter Pybes Sjollema was schoolmeester en notaris/ontvanger te Menaldum. Daarnaast handelde hij in onroerend goed. Van 1672 tot 1682 was hij administrerend kerkvoogd van de Herv. Gem. Menaldum. (Bron: Leeuwarden). Was schoolmeester te Menaldum. Bijzonderheden hierover zijn te vinden in het in Rijksarchief te Leeuwarden aanwezige boekje "Schoolmeesters in ...." (een bundeling van een aantal monografieën per gemeente, dus Menaldumadeel, Wonseradeel, enz.). Volgens dit boekje werd Petrus in 1601 geboren. In januarie 1636 was Semkie Uupkedr. zijn huisvrouw (Bron: G.Walstra). Geboren te Leeuwarden tussen oktober 1599 en augustus 1600, woonde te Menaldum, aldaar overleden. Shoolmeester te Menaldum vanaf 1626. Later werd hij door zijn zoon opgevolgd. Woonde in 1632 te Menaldum. Hij kreeg van de kerk 35 carol.guldens per jaar en 5 car.guldens voor het klokluiden. Dit was een vorstelijke beloning. In 1654 was hij tevens ontvanger. In 1639 vinden we hem in het kerkrekenboek (Archief Schwartzenberg no.21). Proclamatieboek Menaldumadeel A12 fol 134 d.d. 5.12 en 19.6.1632: Meynte Hansz en Tiets Douwedr. echtelieden tot Menaem b.b.c. op de koop van een huis en plaats, gekocht van Pyter Pybesz "scholmr" en Siuerdt Wytses "mr wagenmaker", beiden aldaar wonende, voor 276 gglds. Proclamatieboek Menaldumadeel A13, fol 135 Procl.14 en 21 maart en 11.4.1643: Petrus Pibonis c.ux. tot Menaem wonende b.b. en c.op de koop van "seeckere huisinge ende plaetse, boemen ende plantagie staende aldaar, in koop bekomen van Berber Meyledr. voor 157 gglds. Proclamatieboek Menaldumadeel A14 fol 38 Procl.12 en 26 mei en 2.6.1646: Petrus Piboenis, scholdienerende dorpsrechter inden dorpe Menaem d.d. en c. op de koop van seckere huisinghe, schuiere, houinge c.a. aldaar, gekocht van Johannis Igges Tiessema tot Huizum, voor 467 gglds. Reces- en Procl.boek Menaldumadeel al4 fol 20,30 maart en 13 en 27 april 1647 procl.:"Jidsert Liommesz ende Mins Jansdr. echteluiden woende tott Menaem b.b. ende consendt op de coop van seckere huisinge ende plaetse, bloemen ende plantagie cum aennexis, staanende en gelegen tot Menaem yn coepe becoomen van Petrus Pibonis ende Siuw Wupkedr.echteluiden wonende tott enaem voor den somma van 220 doude guldens. Petrus Pionis ende Siou Upkesdr. echtelieden tot Menaldum d.d. en c. op de koop van een huis en plaats aldaar, gekocht van Jelle Lieuwes c.ux voor 225 gglds. Proclamatieboek Menaldumadeel A16 fol 91a: Petrus Pibonis verzoekt bij decreet d.d. en c.op de koop van een kamer en plaats "in de copers huysinge beclemt... staande op d'Ed.Heere Glinstra gronden, voor de somma van 100 gglds en 3 rijkdaalders. 12 november 1654 Hypotheekboek Wonseradeel GG 6: Wybe Joannisz en Hylck Watsedr. echtelieden te Krimswert wonen enz. bekennen schuldich te zijn ean den E. Petro Pibonis, magister et Ontvanger tot Menaldum wonende somma van anderhalff hondert goldenne glds. enz. "ter saecke van gerede verschotene penningen dien hij ons debiteuren op verscheijdene tijden tot onderhoudinge van ons en onse neringe...verschoten heeft" enz. "rentede 5% enz. Hypotheceren...onse huysinge staend ind'Kerckebuyrt te Krimswet...oorconde onser beijde handen met de subsriptie J.Pibonis proc.et mr. in Kimswert..." enz. hypotheekboek Wonseradeel GG 6 d.d.26 april 1657: "Wybe Joannisz en Hylck Watsedr., echtel. te Kimswert wonen doen condich, lijen en bekennen enz. schuldich te wesen aan Pytter Pybesz en Syuw. Upkedr., echtel. te Menaldum wonende te somma van 50 gglds enz. ter zake van gerede verschotene penn. bij ons Wybe.. en Hylck nu Lihtmis verschenen all tot onsen wille en goede genoegen ontvangen enz. tegen een rente van 7% enz., ten onderpand stellende special. onse huysinge, staende tot Kimswert ind'Kerckebuyrt tegenwoordigh bij ons bewoont enz. Proclamatieboek Menaldumadeel A17 fol 76;procl.29 maart =, 19 april, 10 mei 1664: Petrus Pibonis en Engeltie Yges Tiessema e.l. tot Menaem b.b. enc. op een deel van 3 pond. greiland onder de klokslag van Marssum op Leeuwarder Nieuland, gekocht van Tierck Palsz. te Spannum voor 40 gglds. Proclamatieboek Menaldumadeel A17 fol 106, procl. 7 en 14 maart en 4 april 1666: Petrus Pibonis, schoolmeester ende rechter tot Menaldum gelegen, gekocht van de kinderen van Frans Wibrens voor 970 car.glds met een dubbele ducaet. In margine: Baucke Heres tot Sneek protesteert ratione sanguinis tegen deze verkoop, die dan ook aan hem wordt toegewezen. Alsvoren fol 148: Dezelfden b.b. en c. op de koop van een deel van 3 pond greiland gelegen onder Marssum gekocht van dezelfden. (Bron: G.P.de Vries), zoon van Pybe Johanneszoon SJOLLEMA (zie I.1) en Auck BOUTSDR.
Gehuwd (1) 1636, gehuwd voor de kerk 1637 met Sieuwke (Siuwke) Oepsdr. WYPKESDR. Geboren ca 1617, overleden ca 1657 te Menaldum.
Gehuwd (2) 1664 te Menaldum met Engeltje Ygesdr. TYESSEMA (Tjessema), geboren ca 1632 te Huizum, overleden op 03-07-1694 te Menaldum. Overleden tussen 8 november 1693 en 3 juli 1694. Een inventaris van de nagelaten goederen van Engetje Yges te Menaldum d.d. 3 juli 1694, waarin diverse zilveren voorwerpen, land onder Marssum (Goordacamp genaamd), een huis c.a. achter de molen te Menaldum, een huis c.a. in de Slotmakerstraat te Leeuwarden (bij een schoenmaker in gebruik), een huis c.a. op de Warnburen (gekocht 19 mei 1671). Hadden 3 kinderen waarvan 2 bekend, zie hieronder.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Trijntje Pietersdochter, geboren voor 1665 te Menaldum, overleden.
   2.  Piebe Pieters SJOLLEMA (ZYOLLEMA) (zie III.2).

III.2    Piebe Pieters SJOLLEMA (ZYOLLEMA), Scheepsbouwer, Schoolmeester, geboren op 01-10-1665 te Menaldum, gedoopt op 01-10-1665 te Menaldum, overleden 1714 te Grouw, Boarnsterhim, "Mr" Pibo Petrus of "Mr" Pibo Pibonis, schoolmeester, organist, floreenontvanger, kerkvoogd, dorps(doop-)rechter. Omstreeks 10 dec. 1702 verhuisd naar Grouw. In 1713 ouderling van de (Gereformeerde) Hervormde Kerk. Ten doop gehouden door zijn oom Johannes Pibonis Ludimag Zyollema tot Kimswerd. (Ludimag=schoolmeester)
Hij was schoolmeester, dorpsrechter, ontvanger en organist te Menaldum en na 1702 scheepsbouwmeester en geref.ouderling te Grou. (P.G. de Vries, Oostermeer)
Hun kleinzoon Piebe Jans was ook scheepsbouwmeester. Deze is overl. te Oldeboorn. (G.P.de Vries). Gedoopt door zijn oom Joannes Pibonus Ludimag(ister) dit is: schoolmeester Zyollema te Kimserd. Hij volgde zijn vader op als schoolmeester te Menaldum en hij stond hier van 1688 tot 1703. Vader en zoon zwaaide hier dus 76 jaar de scepter in dezelfde dorpsschool. In Menaldum was hij ook organist, floreenontvanger en dorpsrechter. Belijdenis te Menaldum op 4.12.1684. Hij verhuisde omstreeks 1702 naar Grouw; hij was daar ouderling in 1713. Zijn beroep daar was scheepsbouwmeester.
1685: Sybrandus Sjollema is student te Franeker in de wis- en natuurkunde blijkens een album amicorum, waarvan het spoor is zoekgeraakt. Pype Pieters is dan 20 jaar. Volgens de Friese naamlijst van Winkler is Pybe een vleinaam van Sybrand. Wellicht gaat het dus om dezelfde persoon. Voorts omstreeks 1700 : Pybe Pieters vervaardigde een "eeuwigdurende almanak". (Bron: G.P. de Vries), zoon van Pieter Pypeszoon SJOLLEMA (Zyollema) (zie II.2) en Engeltje Ygesdr. TYESSEMA (Tjessema).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1689 te Menaldum met Fockjen (Fokje) Jansdr. FABER, 15 jaar oud, geboren op 13-07-1673 te Leeuwarden, overleden. Hadden 10 kinderen o.a.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grytje Pybes, geboren op 02-03-1690 te Menaldum, Menaldumadeel, gedoopt op 22-02-1715 te Grouw, overleden Na 1717, 23-5-1717 vetrokken uit Grouw naar Oosterneer.
   2.  Pieter (Pyter) Piebes SJOLLEMA, geboren op 20-09-1691 te Menaldum, overleden voor 1693 te Menaldum.
   3.  Pyter (Petrus) Pybes, kaarsenmaker Amsterdam, geboren op 21-01-1693 te Menadum, Menadumadeel, overleden.
   4.  Jan Pibes SJOLLEMA, Waagmeester, geboren op 10-11-1695 te Menaldum, Menaldumadeel, overleden te Grouw, Boarnsterhim.
   5.  Engeltje Piebes SJOLLEMA, geboren op 03-04-1698 te Menaldum, Menaldumadeel, gedoopt Okt 1727 te Grouw, Boarnsterhim, overleden.
   6.  Freerk Pybes, procureur commisaris, geboren op 20-02-1701 te Menaldum, Menaldumadeel, overleden.
   7.  Willem Pybes, geboren op 08-04-1703 te Grouw, Boarnsterhim, overleden voor 1704 te Grouw, Bornsterhim.
   8.  Willem Piebes SJOLLEMA (ZJOLLEMA), geboren 1704, overleden.
   9.  Willem Pybes SJOLLEMA, Schuitmaker, scheepstimmerman, geboren op 13-07-1704 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt 1727 te Grouw, Boarnsterhim, overleden 1766 te Grouw, Boarnsterhim.
   10.  Johannes Piebes SJOLLEMA (Pybes) (zie IV.10).
   11.  Wympkje Pybes, geboren op 29-05-1712 te Grouw, Boarnsterhim, overleden.

IV.10    Johannes Piebes SJOLLEMA (Pybes), Scheepsbouwmeester, geboren op 13-09-1707 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt op 13-11-1707 te Grouw, Boarnsterhim, overleden op 08-04-1782 te Grouw, Boarnsterhim op 74-jarige leeftijd (Note: Over.1778 te Grouw). Hij was scheepsbouwmeester te Grouw. Blijkens Proclamatieboek (oa.2610-1733) kopen Johannes Pybes Zjollema en Jitske Piers: kamers cum annexis en de helft van de "hieminge" en timmerhuis, bewoond en gebruikt door de verkopers IJsse Tjallings, mr.Shuitmaker en Trijntie Johannes, echtelieden. De vaart ligt ten oosten, Carst Sipkes cum soc. ten westen, Jacob Sijnes weduwe vaars ten zuiden en het water van Grouw ten noorden vaars. In 1766 werd ook zijn werf publiekelijk verkocht, n.l. op 19 december 1766 koopt Sijmon van Sloterdijk de "Huising en scheepstimmerhuis, hiem, helling, bleekveld c.a. en timmermansgereedschap" gelegen bij Tille zet bij Grouw. Eind 1766 of begin 1767 zijn Johannes en Jitske kennelijk in failissement geraakt. Op 7 maart 1767 is n.l. te Grouw een akte opgemaakt, waarin deze echtlieden bekennen dat zij hun onder de hamer gebrachte goederen weer in bruikleen ontvangen hebben van Theeke Romkes en Fokjen Johannes, echtelieden te Ernsum, die deze goederen opgekocht hadden ten profijte van de crediteuren. Deze Fokjen was hun dochter, die samen met haar man Taeke Romkes, zeekapitein, begraven ligt in graf 156 in de Westerkerk te Leeuwarden. (G.P.de Vries)
Johannes Pybes Sjollema is de stamvader van alle thans bekende Sjollema's behalve de Heereveense tak. (Bron:Leeuwarden)
Volgens quotestatiecohier Grouw 1749 wint Johannes Piebes de kost en ook niet meer. Eind 1766, het jaar van het overlijden van zijn broer Willem - die ook een eigen werf had - zijn beide werven publiekelijk verkocht. De financiële omstandigheden van Johannes Piebes waren kennelijk verre van florissant. Zoon van Piebe Pieters SJOLLEMA (ZYOLLEMA) (zie III.2) en Fockjen (Fokje) Jansdr. FABER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-06-1732 te Grouw, Boarnsterhim. Sjollema rootsweb. Gehuwd voor de kerk te Grouw, Boarnsterhim (HV) met Jitske PIERS, 22 jaar oud, geboren op 08-07-1709 te Grouw, Boarnsterhim, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier Johannes (zie V.1).
   2.  Fokjen (Fokkjen) Johannes, geboren op 20-04-1738 te Grouw, Boarnsterhim, overleden, begraven te Leeuwarden. Graf 156 in de Westerkerk.
Ondertrouwd op 11-04-1759 te Bergum (hv) met Taeke ROMKES, Zeekapitein, overleden, begraven te Leeuwarden. Graf 156 in de Westerkerk. Bergum.

V.1    Pier Johannes SJOLLEMA, Scheepsbouwmeester, geboren op 04-09-1734 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt (NH) op 12-09-1734 te Grouw, Boarnsterhim, overleden op 08-04-1782 te Grouw, Boarnsterhim op 47-jarige leeftijd. Scheepsbouwmeester en reder te Grouw. Blijken Proclamatieboek Idaarderadeel (oa. 23 december 1763) kopen Pier Johannes en Tettje Clazes Sipsma grond te Grouw van Sjoerd Tabes (?), mr.Schuitmaker te Grouw, hebbende de vaart ten oosten en de verkoper ten zuiden, westen en noorden. In het hypotheekboek staat d.d. 5 juni 1767 geregistreerd, dat Pier Johannes Zjolema en Tetje Klazes Sipsma verklaren schuldig te zijn aan Cornelis van Scheltinga, Grietman over IJdaerderadeel, 507 car.gulden en 10 stuivers en eenzelfde bedrag aan Sijemon van Sloterdijk, coopman te Mackum, onder verband van hypotheen m.b.t. het huis, scheepstimmerhuis, hieminge ende hellinge sampt scheepstimmermansgereedschap c.a., gelegen onde Grouw, door S.van Sloterdijk gekocht van hun(schoon)ouders J.P. Zjollema en Jitske Piers. Na het overlijden van Pier Johannes en Tettje Clazes is in het Weesboek Idaarderadeel een inventaris opgenomen (onder J.18): het betreft hier onder meer scheepsparten in 2 kofschepen, een huis met scheepstimmerhuis, helling etc. gelegen bij Tille Set onder Grouw.(G.P.de Vries)
Pier Sjollema had een scheepswerf "Bij Tilleset onder Grouw". Na zijn dood is deze verkocht, mogelijk aan zijn zoon Claes Piers. Zeker is dat deze in 1791 eigenaar van de werf was. (Bron:Leeuwarden)
21 januari 1765, laatste proclamatie 4 maart 1765: Pier en Tettje ruilen grond met erven Sytse Sakes en betalen 160 caroli gulden toe. Zij hadden deze grond, even buiten Grouw gelegen, tevoren (op 17 november 1764) gekocht van ene Sjoerd Sakes of Sjoerd Tabes, meester schoenmaker te Grouw. Pier Johannes en Tettje Clazes kopen op 19 december 1766 (?) de werf te Grouw. Op 5 juni 1767 nemen zij een hypotheek ad 1015 car.guldens ter betaling van de werf c.a. (zie hypotheekboek). Zij verklaren daarbij dat zij aanCornelis van Scheltinga, grietman van Idaarderadeel de somma van 507 car.guldens en 10 stuivers schuldig zijn en een zelfde bedrag aan Van Sloterdijck. (recht.archief.folio 15). Zij kopen dus de werf c.a. van Symon van Sloterdijck, koopman te Mackum, die op 19.12.1766 de werf van zijn schoonouders Johannes Piebes Zjollema en Jitske Piers had gekocht. Zoon van Johannes Piebes SJOLLEMA (Pybes) (zie IV.10) en Jitske PIERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-1759 te Grouw met Tettje Clazes SIPSMA, 16 jaar oud, geboren op 05-03-1743 te Grouw, gedoopt op 10-03-1743, overleden op 13-08-1782 te Grouw op 39-jarige leeftijd. Overlijdensdatum 13, 14 of 15 augustus. Ook geschreven: Clases.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Piers, geboren op 03-07-1761 te Grouw, Idarderadeel, overleden op 24-07-1761 te Grouw, Idarderadeel, 21 dagen oud.
   2.  Johannes Piers, geboren op 08-02-1763 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 28-05-1763 te Grouw, Idaarderadeel, 109 dagen oud.
   3.  Jetske Piers, geboren op 29-07-1764 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt op 05-08-1764 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 20-11-1764 te Grouw, Idaarderadeel, 114 dagen oud.
   4.  Claas (Klaas) Piers (zie VI.4).
   5.  Johannes Piers, geboren op 02-12-1769 te Grouw, overleden op 17-08-1770 te Grouw, 258 dagen oud.
   6.  Jetske Piers, geboren op 06-12-1772 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt op 13-12-1772 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 20-12-1772 te Grouw, Idaarderadeel, 14 dagen oud.
   7.  Jetske Piers, geboren op 08-02-1775 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt op 21-02-1775 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 10-03-1775 te Grouw, Idaarderadeel, 30 dagen oud.
   8.  Johannes Piers, geboren op 11-02-1776 te Grouw, overleden op 02-09-1777 te Grouw op 1-jarige leeftijd.
   9.  Johannes Piers, geboren op 05-08-1778 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt op 08-08-1778 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 11-09-1826 te Harlingen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd met Klaaske Sytzes MAURITZ. Geboren ca 1780, overleden voor 1826, 5 Kinderen.
   10.  Neeltje Piers, geboren op 02-03-1780 te Grouw, overleden op 08-07-1780 te Grouw, 128 dagen oud.
   11.  Neeltje Piers, geboren op 20-02-1782 te Grouw, overleden op 25-02-1782 te Grouw, 5 dagen oud.

VI.4    Claas (Klaas) Piers SJOLLEMA, Scheepsbouwmeester, geboren op 12-02-1767 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt op 22-02-1767 te Grouw, Boarnsterhim, overleden op 18-11-1850 te Grouw, Boarnsterhim op 83-jarige leeftijd. Claas Piers heeft zich in de patriottische tijden niet onbetuigd gelaten; hij was eerste assessor en werd genoemd "de lytse grietman" (de grietman woonde te Idaard) en was tevens ouderling in de Hervormde Kerk te Grouw. Hij vluchte in de Franse tijd naar Engeland. Hij keerde echter terug en verborg zich in De Bird bij Grouw. Voor de Maire der gemeente Grouw nam hij op 23 december 1811 officieel de familinaam Sjollema aan. Hij was Scheepsbouwmeester, maar in het laatst verliepen de zaken geheel en al. (Bron:Nijmegen)
Was in 1813 ouderling Hervormde Kerk Grouw. Op 3 december 1847 werd de gerenomeerde werf verkocht. (G.P.de Vries).
Claas Piers Sjollema had een werf bij de "Tillezet" bij Grouw, waarschijnlijk dezelfde werf die zijn vader daar had. Claas was een aktief patriot, die wegens zijn aktiviteiten naar Engeland moest uitwijken. In de Franse tijd keerde hij terug. Hij werd assessor (wethouder) van de gemeente Idaarderadeel en is ook na vertrek van de Fransen gebleven. Claas Piers heeft als eerste een genealogie van de familie Sjollema samengesteld. (Bron: Leeuwarden). Hij was wellicht klein van gestalte. Cleas Piers Sjollema schreef over de naam Sjollema het volgende: " De naam Sjollema is ontleend aan het breiden, dat door deze familie is uitgevonden en hetgeen toen sjoljen werd genoemd en daardoor werd de familienaam Sjollema aangenomen. Zij werden toendertijd door de regering met een wapen vereerd, bestaand uit een gebreide handschoen, een ploeg breidspriemen en kluwen breidsgaren, daaronder een gebreide slaapmuts op een geel veld aan de rechterhand en aan de andere kant een halve arend op een blauw veld." Dit is waarschijnlijk een mooi verhaal, maar niet erg geloofwaardig. Waarschijnlijk is de naamafgeleid van de mansnaam Sjolle, doch deze naam komt geen enkele maal voor in het geslachtsregister, Wel staat vast, dat de naam Sjollema reeds zeer oud is. Uit het beneficiaalboek van Friesland, in 1850 door Ged.staten uitgegeven, blijkt dat in 1543betaald werd door Eyntje Sjollema aan de pastorie te Murmerwoude een floreenrente voor het Vrijdagsbrood (Goede Vrijdag), hetwelk uit zijn Sate moest worden betaald. In datzelfde boek is ook sprake van een Sjollema te Driezum, "waar nu ten tijde Garbert Saekes woont." (Bron: G.Walstra)
Claas Piers heeft zich in de patrriottische tij niet onbetuig gelaten. In het begin was hij een prominent patriot. Hij kreeg in 1795, toen de patriotten het weer voor het zeggen kregen, de functie van "Generale Ontvangst van het Reeel". Maar hij zag snel welke kant het uitging met de patriotten (de franse soldaten kwamen hier vaak berooid en slecht gevoed aan) en hij bedankte voor het patriottische genootschap. Zijn ambt werd hem toen direct afgenomen. Nog geen half jaar later werd hij een van de oprichters en het eerste lid van het "Nije Gild" van Grouw. Dit gilde werd opgericht door de "prinsgezinde", die zich afgescheiden hadden van het "Alde Gild", waar de patriotten de lakens uitdeelden. De eerste boekhouder van het Nieuwe Hilde was zijn zwager Klaas Andries, terwijl koopman Gabe van Asperen verschillende artikelen aan het Nije Gilde leverde. In de oudheidskamer te Grouw is nog het zilveren gildewapen van het Nije Gild met het jaartal 1796. Voor het Gild moest wekelijks twee stuivers betaald worden. Als een lid langer dan vijf dagen ziek was, kreeg hij wekelijks een goudgulden uitgekeerd: was een lid 70 jaar dan kreeg hij vijtien stuivers per week. De nabestaande van een lid kregen 15 caroligulden of aan de overledene werd een "doodvat" gegeven. De gildebroeders waren verplicht om de begrafenis bij te wonen.
Recht.Arch.Idaarderadeel 26 maart 1788, folio 221: Claas verkoopt aan Hoeke Robbrts te Noorderdragten een "nieuw schuite, hol met het ijzerwerk" voor 1650 car.glds. Idem 9 juni 1790, folio 311: "Monsieur" Claas verkoopt aan Oeds Jilkes, schuiteschipper en Hiske Rienks te Suiderhuisterveen een "Nieuw Schuiteschip met platte luiken, lang over de steven 64 voet, wijd 14 voet, hol 4 en een halve voet, met zeil en treil en touwen, staande en loopende want" voor 2200 car.glds. Zie verde nog rechterlijke archieven 2 april 1789 (folio 253), 26 juli 1787 (folio 271), IDA R 13 folio 229, 241, 264, 128, 272 voor meer van dergelijke verkopen.
Bij zijn huwelijk bracht hij f 11509, in, die hij had geërfd van zijn ouders. Op 1 mei 1826 heeft hij op het gemeentehuis van Idaarderadeel de geboorteakte van zijn kleinzoon Symen Andries, geboren 29 april 1826, als getuige medeondertekend. In 1831 voltrok hij het huwelijk van de ouders van de bruid van zijn kleinzoon, nl Jelle Arjens Hoekstra en Hinke Scheltes de Boer. Hij noemde zich toen assessor, gedelegeerd officier van den Burgelijken Stand der Grieternij Idaarderadeel. Op het laatst verliepen zijn zaken geheel en al. Op 3 december 1847 werden de onroerende goederen, waaronder de gerenommeerde werf, in het openbaar verkocht, onder meer om de hypotheek ad f 2300,- af te betalen aan de weduwe Martha Hempenius, weduwe van zijn neef Jacob Johannes Sipsma en hun 6 kinderen. Zie ook de boedelbeschrijving en het extrctuit de minuten van 1847. (Bron: G.P.de Vries), zoon van Pier Johannes SJOLLEMA (zie V.1) en Tettje Clazes SIPSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-03-1787 te Grouw, Barnsterhim met Dieuwke Andries van RIEZEN (Dieuke), 20 jaar oud, geboren op 14-06-1766 te Grouw, Boarnsterhim, overleden op 16-05-1836 te Grouw, Boarnsterhim op 69-jarige leeftijd. Overleden na een smartlelijke operatie op 16 mei 1836. Na een smartelijk lijden van twee dagen, overleden. (Overl.Adv.). Bij haar huwelijk bracht ze f 1000,- in. Dochter van Andries Claases van RIEZEN, Meester kuiper en meester timmerman, en Neeltje ATES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier Clazes, geboren op 16-01-1788 te Grouw, Boarnsterhim, overleden op 09-12-1794 te Grouw, Boarnsterhim op 6-jarige leeftijd.
   2.  Andries Clazes (Claases) (zie VII.2).
   3.  Johannes Clazes, scheepsbouwmeester, geboren op 21-11-1791 te Grouw, gedoopt op 04-12-1791 te Grouw, overleden op 14-02-1867 te Woudsend, Wymbritseradeel op 75-jarige leeftijd, begraven te Grouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-06-1814 te Idaarderadeel met Doetje Eeges BOONSTRA (Aeges), 18 jaar oud, geboren op 21-12-1795 te Grouw, overleden op 01-01-1872 te Utingeradeel op 76-jarige leeftijd, 14 kinderen uit 2 relaties.
   4.  Tettje Clazes, geboren op 30-12-1793 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt op 19-01-1794 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 17-10-1836 te Grouw, Idaarderadeel op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-07-1813 te Idaarderadeel met Tjalling Hiddes HALBERTSMA, 21 jaar oud, schrijver en koopman, geboren op 12-01-1792 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt op 21-01-1792 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 12-12-1852 te Grouw, Idaarderadeel op 60-jarige leeftijd, zoon van Hidde Joostes HALBERTSMA, meester-bakker en koopman, en Ruurdtje (Ruertje) Binnerts TJALLINGS, 6 kinderen. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 29-11-1837 te Grouw met Reinsken (Reikjen) Auckes van der GOOT, 30 jaar oud, geboren op 27-05-1807 te Akkrum, overleden op 12-04-1862 te Grouw op 54-jarige leeftijd, ook als Reinskje(n) Aukes van der Goot. Dochter van Auke Synes van der GOOT en Janke Jogchums BOONSTRA, 3 kinderen.}
   5.  Pier Clazes (Klazes) (zie VII.8).
   6.  Ate Clazes (zie VII.10).
   7.  Neeltje Clazes, geboren op 26-05-1802 te Grouw, overleden op 26-12-1859 te Grouw, Idaarderadeel op 57-jarige leeftijd, gehuwd.

VII.2    Andries Clazes SJOLLEMA (Claases), schoolonderwijzer, geboren op 25-07-1790 te Grouw, Idaarderadeel, gedoopt (herv) op 08-08-1790 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 10-07-1856 te Grouw, Idaarderadeel op 65-jarige leeftijd. Gehuwd. Zoon van Claas (Klaas) Piers SJOLLEMA (zie VI.4) en Dieuwke Andries van RIEZEN (Dieuke).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1815 te Sneek met Lijsbeth (Lijsbet) Franses HOEFNAGEL, 22 jaar oud, geboren op 10-01-1793 te Sneek, gedoopt (geref.) op 10-01-1793 te Sneek, overleden op 22-03-1873 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Andries, geboren op 08-01-1816 te Sneek, overleden op 09-07-1875 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd.
   2.  Dieuweke, geboren op 06-11-1818 te Doniawerstal, overleden op 16-02-1908 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1846 te Idaarderadeel met Hendrik Durks MENSING, 24 jaar oud, geboren op 18-11-1821 te Lemmer, Lemsterland, overleden op 04-03-1909 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd.
   3.  Klaas Andries, schoenmaker, geboren op 05-04-1821 om 19.00 uur te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 30-05-1895 te Sloterdijk, Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-06-1845 te Idaarderadeel met Rigtje (Richtje) Hyltjes VERWER, 23 jaar oud, geboren op 07-03-1822 te Oldeboorn, Uttengeradeel, overleden op 13-10-1851 te Grouw, Boarnsterhim op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 18-08-1870 te Idaarderadeel met Tjiske Harmens SEEKEMA, geboren ca 1836 te Engwierum, overleden.
   4.  Ate Andries, geboren op 25-12-1823 te Grouw, overleden op 13-06-1900 te Franeker op 76-jarige leeftijd.
   5.  Symon Andries, geboren op 29-04-1826 te Idaarderadeel, overleden op 13-05-1910 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
   6.  Ayse (Ayze) Andries (Aize), kramer, geboren op 21-06-1830 te Grouw, Boarnsterhim (gezindte: nh), overleden op 18-08-1876 te Biessum, Menaldumadeel op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Baarderadeel met Jitske (Jetzes) TUINSTRA, 44 jaar oud, geboren op 22-12-1824 te Sneek, overleden op 02-07-1889 op 64-jarige leeftijd.
   7.  Pier, geboren op 09-03-1833 om 12.00 uur te Idaarderadeel, overleden.

VII.8    Pier Clazes SJOLLEMA (Klazes), geboren op 05-11-1795 te Grouw, overleden op 21-01-1871 om 16.00 uur te Grouw, Idaarderadeel op 75-jarige leeftijd (aangifte door: Sijbe Pier Sjollema.), zoon van Claas (Klaas) Piers SJOLLEMA (zie VI.4) en Dieuwke Andries van RIEZEN (Dieuke).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1818 te Idaarderadeel met Akke Siebes SMEDER (Sijbes/Sybes), 20 jaar oud, geboren op 15-03-1798 te Grouw, overleden op 31-08-1883 te Grouw op 85-jarige leeftijd, 6 kindern.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbe (Siebe) Pier (Piers), hoofdonderwijzer, geboren op 05-08-1830 te Grouw, overleden op 10-03-1918 te Utrecht op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-05-1867 te Idaarderadeel met Janke Bouwes van der MEULEN, 27 jaar oud, geboren op 27-03-1840 te Grouw, overleden op 18-12-1918 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, 4 kinderen.

VII.10    Ate Clazes SJOLLEMA, Scheepsbouwmeester, geboren op 24-04-1799 te Grouw, gedoopt op 19-05-1799 te Grouw, overleden op 09-12-1833 te Grouw op 34-jarige leeftijd. Overleden aan de roodvonk en zijn dochter een kwartier later ook aan de roodvonk. Bouwde o.a. kleinere houten zeeschepen aan de werf gemaakt, die vooral de Noordzee bevoeren. Bron: Zeist). Na zijn dood heeft zijn broer Johannes de werf overgenomen. Ate's weduwe Reinkjen van der Goot hertrouwde met haar zwager Tjalling Hiddes Halbertsma, wedunaar van Ate's zuster Tettje. Bron: Leeuwarden)Not.Arch. Idaarderadeel 46020: 7 Jan 1833 koopt Ate een wel bezeild schuiteschip, lang 15 ellen, 6 palm en 2 duimen van Zweitse Thijzes Hazewindes, via zijn vader Claas Piers als gelastigde. Zoon van Claas (Klaas) Piers SJOLLEMA (zie VI.4) en Dieuwke Andries van RIEZEN (Dieuke).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-06-1827 te Grouw, Idaarderadeel met Reinsken (Reikjen) Auckes van der GOOT, 20 jaar oud, geboren op 27-05-1807 te Akkrum, overleden op 12-04-1862 te Grouw op 54-jarige leeftijd, ook als Reinskje(n) Aukes van der Goot. Dochter van Auke Synes van der GOOT en Janke Jogchums BOONSTRA. {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-11-1837 te Grouw met Tjalling Hiddes HALBERTSMA, 45 jaar oud, schrijver en koopman, geboren op 12-01-1792 te Grouw, Boarnsterhim, gedoopt op 21-01-1792 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 12-12-1852 te Grouw, Idaarderadeel op 60-jarige leeftijd, zoon van Hidde Joostes HALBERTSMA, meester-bakker en koopman, en Ruurdtje (Ruertje) Binnerts TJALLINGS, 3 kinderen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Ateszoon (zie VIII.14).
   2.  Janke Ates (Atzes), geboren op 17-06-1830 te Grouw, overleden op 09-12-1833 te Idaarderadeel op 3-jarige leeftijd.
   3.  Dieuwke Ates, geboren op 17-07-1832 te Grouw, overleden op 12-02-1911 te Grouw op 78-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIII.14    Klaas Ateszoon SJOLLEMA, Boer, geboren op 03-10-1828 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 28-11-1901 te Grouw, Boarnsterhim op 73-jarige leeftijd. Na zijn schooltijd werkte Klaas Ates Sjollema enige tijd bij een bakker. Omdat zijn gezondheid daar erg onder leed ging hij bij een gardenier werken in Berlikum. In 1852 werd hij gardenier en klein veehouder in Friens. In 1859 werd hij veehouder op de sate "Modderwier" in de Bird bij Grouw. (Eigendom van zijn moeder, de weduwe Halbertsma-v.d.Goot). Volgens zijn Zoon Arjen had hij een zeer scherp verstand maar gebruikte hij dat helaas niet in zijn bedrijf. "Hij hield niet van zijn vee". (Bron: Leeuwarden) Klaas heeft enige tijd in Leeuwarden onderwijs genoten. Daarna werkte hij bij een bakker, maar hier leed zijn gezondheid te veel onder, waarna hij bij de gardenier Sikke Schiphof te Berlikum kwam. In 1852 werd hij gardenier en kleinveehouder op Beslingaste te Friens ( nu verdwenen), behorende aan zijn stiefvader Tjalling Hidde Halbertsma. Hij trok in 1859 met zijn gezin naar de sate Modderwier in de Bird onder en werd hier veehouder. Hij werd te Friens opgevolgd door Pieter Jelles Wiersma en Hiltje Schuurmans. Modderwier behoorde aan zijn moeder Reikjen en na haar overlijden kreeg Klaas en zijn halfzuster Janke Tjallings Halbertsma deze plaats in eigendom. Hij heeft op Modderwier gewoond tot aan zijn dood. Hij overleed plotseling aan een hartaanval. Klaas was 1.76 meter groot en stevig gebouwd, had een scherp verstand en hield niet van zijn vee. (Bron: G.P. de Vries), zoon van Ate Clazes SJOLLEMA (zie VII.10) en Reinsken (Reikjen) Auckes van der GOOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1854 te Grouw, Idaarderadeel met Grietje Boukes van der KRIEKE (Baukes), 18 jaar oud, geboren op 11-01-1836 te Akkrum, Utingeradeel, overleden op 05-02-1913 te Grouw, Idaarderadeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Bauke Arjens van der KRIEKE, boer, en Sjoukjen Kornelis ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinskje Klazes, geboren op 10-02-1855 te Friens, Idaaderadeel, overleden op 24-03-1855 te Friens, Idaarderadeel, 42 dagen oud.
   2.  Reinskje Klazes, geboren op 17-10-1856 te Friens, Idaarderadeel, overleden op 06-12-1942 te Grouw, Idaarderadeel op 86-jarige leeftijd, gehuwd.
   3.  Sjoukje Klazes, geboren op 29-01-1859 te Friens, Idaarderadeel, overleden op 03-11-1936 te Grouw, Idaarderadeel op 77-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Dieuwke Klazes, geboren op 06-04-1861 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 24-05-1923 te Grouw, Idaarderadeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1886 te Grouw, Idaarderadeel met Sjoerd Willems SYTEMA (Sietema), 23 jaar oud, geboren op 04-07-1862 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 05-12-1948 te Grouw, Idaarderadeel op 86-jarige leeftijd, 5 kinderen.
   5.  Ate Klazes, geboren op 02-03-1863 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 27-08-1940 te Britsum, Utingeradeel op 77-jarige leeftijd. Gehuwd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1892 te Grouw met Tjitske SIKKES, 23 jaar oud, geboren op 09-09-1868 te Utingeradeel, overleden op 22-05-1898 te Grouw op 29-jarige leeftijd, 6 kinderen.
   6.  Boukje Klazes, geboren op 16-02-1866 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 09-07-1871 te Grouw, Idaarderadeel op 5-jarige leeftijd.
   7.  Bouke Klazes, geboren op 01-01-1869 te Grouw. Idaarderadeel. Overleden op 24-11-1950 te Apeldoorn op 81-jarige leeftijd, begraven te Grouw.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 02-11-1901 te Idaarderadeel, gescheiden van Trijntje HELLINGA, geboren op 22-03-1876 te Grouw, Idaarderadeel. Vader Gerben Tjeerds Hellinga, Moeder Johanna Annes Haites. Overleden op 16-01-1920 te Oldenzaal op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 14-05-1932 te Leeuwarden met Antje HELLINGA, 56 jaar oud, geboren op 29-07-1875 te Cornwerd, Wonseradeel, overleden op 02-11-1967 op 92-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn.
   8.  Arjen Klazes (zie IX.12).
   9.  Gerben Klazes, machinist, monteur, geboren op 14-09-1876 te Grouw, overleden op 20-01-1952 te Bergum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-11-1903 te Grouw met Aaltje Wiepkes van der SCHAAF, 22 jaar oud, geboren op 01-05-1881 te Grouw, overleden op 13-02-1971 te Drachten op 89-jarige leeftijd, 3 kinderen.

IX.12    Arjen Klazes SJOLLEMA, Veehouder, geboren op 14-07-1872 te Grouw, overleden op 02-04-1947 te Grouw op 74-jarige leeftijd. Arjen Klazes Sjollema werkte tot zijn huwelijk op de boerderij van zijn vader. Daarna werkte hij enige jaren als boerenarbeider o.a. bij zijn vader tot hij in 1902 boer werd op "Groot-Blijma" (Syteburen bij Grouw) als opvolger van zijn broer Ate. Toen deze pachtboerderij in 1909 werd verkocht, werd Arjen boer op de sate "Hoflandstra" (Hofland bij Grouw). In 1924 werd de pacht van deze boerderij niet verlengd. Arjen hiels boelgoed en ging "stil leven" in Grouw. Hij was toen zeer aktief in het maatschappelijk leven, o.a. als bestuurslid van diverse organisaties en gemeenteraadslid. (Bron: Leeuwarden). Arjen was een goede boer en bekwaam veefokker. Zijn vee gaf veel melk met een hoog vetgehalte, hij was zijn collega's hierin jaren vooruit. (Zijn vader had niet veel om vee gegeven.) Toen hij op 52-jarige leeftijd ging rentenieren, wijdde hij zich geheel aan het maatschappelijk leven. Hij was o.a. jarenlang lid van de gemeenteraad, bestuurslid van de Gemeentelijk bouwvereniging en van het Groene Kruis. Hij bevorderde de lichamelijke opvoeding, was secretaris van het Bestuur der Coöperatieve Zuivelfabriek te Grouw en had nog andere functies als penningmeester of secretaris in diverse commissies. (Bron: G.P. de Vries), zoon van Klaas Ateszoon SJOLLEMA (zie VIII.14) en Grietje Boukes van der KRIEKE (Baukes).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1898 te Grouw, Idaarderadeel met Sjoerdtje (Sjoerdje) Pieters WIERSMA, 24 jaar oud, geboren op 07-02-1874 te Friens, overleden op 19-07-1947 te Grouw op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jelles WIERSMA, Veehouder, en Hiltje Wobbes SCHUURMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Arjens, Zuiveltechnoloog, geboren op 08-11-1899 te Grouw, overleden op 14-02-1982 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1929 te Groningen met Pietje Pietje MEIBOOM, 29 jaar oud, geboren op 26-01-1900 te Sneek, overleden op 01-11-1987 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
   2.  Drs. Pieter (zie X.3).
   3.  Grietje Arjens, geboren op 11-12-1909 te Grouw, overleden op 05-05-1984 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1936 te Grouw met Gerlof Harmens VOLLEMA, 28 jaar oud, timmerman, Politieagent, geboren op 23-02-1908 te Leeuwarden, overleden op 27-10-1973 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, begraven te Grouw, 4 kinderen.

X.3    Drs. Pieter SJOLLEMA, veearts, dierenarts, geboren op 23-04-1905 te Grouw, Idaarderadeel, overleden op 15-01-1990 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-01-1990 te Goutum. Pieter Sjollema studeerde aan de Veeartsenijkundige Hogeschool in Utrecht waar hij in 1929 afstudeerde als dierenarts. In 1930 werd hij aangesteld bij de gezondheidsdienst voor Vee in Friesland. in 1939 werd hij daar tot directeur benoemd. Hij is dat tot zijn pensionering in 1970 gebleven. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van runder TBC en Abortus Bang. In 1982 zijn Pieter en zijn vrouw in de serviceflat "Aldlanstate" in Leeuwarden gaan wonen. Pieter was Officier Oranje Nassau (Bron: Leeuwarden) Mede door zijn bezielende leiding was het mogelijk de Friese veestapel vrij te maken van tuberculose, runderhorzels, abortus Bang en mond- en klauwzeer. Hij was beschermheer van de medewerkersvereniging GEBO. Van zijn hand is het boekje "De terugblik op de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland", gepubliceerd rond 1986. De gezondheidsdienst heeft de memoires van haar oud-directeur gebruikt als voorlichtings- en publicrelationsmateriaal. (Bron: G.P.de Vries), zoon van Arjen Klazes SJOLLEMA (zie IX.12) en Sjoerdtje (Sjoerdje) Pieters WIERSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-01-1931 te Utrecht (getuige(n): Klaas Sjollema, zuivelbewerker, Gerlof Vollema, timmerman) met Elisabeth (Bep) de RIJK, 21 jaar oud, geboren op 10-01-1910 om 14:30 uur te Utrecht, in de van Imhoffstraat. Overleden op 21-02-2004 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd, gecremeerd te Leeuwarden, dochter van Albertus (Bertus) de RIJK, sigarenmaker, keurmeester, caféhouder, en Hendrika Wilhelmina (Riek) SCHRIJVER, dienstbode, caféhoudster, koffiehuishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Wilhelmina (Rietje) (zie XI.2).
   2.  Sjoerdje (Sjoeke) (zie XI.5).

XI.2    Hendrika Wilhelmina (Rietje) SJOLLEMA, geboren op 10-11-1932 te Huizum, dochter van Drs. Pieter SJOLLEMA (zie X.3) en Elisabeth (Bep) de RIJK.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 23-12-1955 te Leeuwarden met Willem (Pim) van der VEGTE, 25 jaar oud, Architect, geboren op 05-08-1930 te Leeuwarden, overleden op 01-03-1989 te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd. Pim van der Vegte volgde zijn vader op in het architectenbureau Nieuwland en v.d. Vegte. Nadat zijn oom Andries Nieuwland zich uit het bureau had teruggetrokken heeft Pim het alleen gerund. In verband met ziekte heeft hij eind 1988 het bureau van de hand gedaan. (Bron: Leeuwarden), zoon van Wilhelm Frederik van der VEGTE (van der Vecht), Architect, en Tjerkje Hendriks NIEUWLAND.
Samenwonend (2) te Leeuwarden met D KRAMER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ir. Wilhelm Frederik (Wilfred), geboren op 24-05-1963.
Samenwonend te Den Hoorn met Christiane MAURER, geboren op 22-03-1963.

XI.5    Sjoerdje (Sjoeke) SJOLLEMA, geboren op 23-01-1937, dochter van Drs. Pieter SJOLLEMA (zie X.3) en Elisabeth (Bep) de RIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1961 te Leeuwarden met Sipke FEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 16-04-1936 te Bandung (Ned. Indië). Sipke Feenstra volgde de HTS in Leeuwarden. Hij was als werktuigkundige werkzaam bij Halbertsma in Grouw en Niemeyer verwarming in Leeuwarden. Na overname van Niemeyer door SHV en concentratie van de activiteiten van dit bedrijf in het centrum van het land, is het gezin Feenstra naar Woerden verhuisd. Vanaf 1974 is Sipke als werktuigkundige bij de gemeentelijke Energiebedrijven in Amsterdam. (Bron: Leeuwarden), zoon van Jan FEENSTRA en Johanna Geertruida HUIZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Elly) (zie XII.4).
   2.  Jolanda, geboren op 11-12-1966.
Samenwonend te Wellington (N.Z.) met Neil.

XII.4    Elisabeth (Elly) FEENSTRA, geboren op 20-02-1964, dochter van Sipke FEENSTRA en Sjoerdje (Sjoeke) SJOLLEMA (zie XI.5).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-07-1994, gescheiden te . Echtgenoot is Joop Antoine Max der WEDUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nikki Hanna, geboren op 04-04-1996 te Utrecht.
   2.  Bor Antoine Peter, geboren op 17-04-1998 te Bilthoven.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software